MÔN THI VÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán

+ Môn cơ bản (Toán cao cấp + SXTK)

+ Môn cơ sở (Kinh tế học)

2. Chuyên ngành Toán ứng dụng

+ Môn cơ bản (Giải tích hàm nhiều biến – Đại số tuyến tính)

+ Môn cơ sở (Giải tích hàm – Giải tích số)

3. Chuyên ngành Khoa học máy tính

+ Môn cơ bản (Toán rời rạc)

+ Môn cơ sở (Cơ sở tin học)

4. Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

+ Môn cơ bản (Toán cao cấp)

+ Môn cơ sở (Quá trình công nghệ môi trường)

5. Chuyên ngành Bảo hộ lao động

+ Môn cơ bản (Toán cao cấp)

+ Môn cơ sở (Cơ sở Bảo hộ lao động)

6. Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

+ Môn cơ bản (Toán cao cấp)

+ Môn cơ sở (Sức bền vật liệu)

7. Chuyên ngành Kỹ thuật hóa học

+ Môn cơ bản (Toán cao cấp)

+ Môn cơ sở (Hóa lý)

8. Chuyên ngành Luật kinh tế

+ Môn cơ bản (Pháp luật doanh nghiệp)

+ Môn cơ sở (Pháp luật hợp đồng thương mại)

9. Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (xét tuyển)

10. Chuyên ngành Xã hội học (xét tuyển)

11. Chuyên ngành Quản lý thể dục thể thao (xét tuyển)

12. Chuyên ngành Mỹ thuật ứng dụng

+ Môn cơ bản (Phát triển ý tưởng thiết kế)

+ Môn cơ sở (Nghị luật thiết kê)

Môn tiếng Anh (dùng chung cho tất cả các ngành) ( đề cương Tiếng Anh)

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp