Kế hoạch đề cương

Kế hoạch xét và công nhận đề tài luận văn thạc sĩ năm 2017

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI LVThS NĂM 2017

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI LVThS

NĂM 2017

 

STT Nội dung Thời gian Ghi chú
1. Khoa quản lý hướng dẫn và định hướng việc chọn lựa đề tài luận văn thạc sĩ Tuần 27 đến
tuần 30
 
2. Nộp phiếu đăng ký thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ Hạn chót 11/06/2017 Thực hiện theo biểu mẫu 05
3. Khoa quản lý ngành xem xét và thông báo kết quả đăng ký đề tài luận văn Trước 25/06/2017  
4. Xét và công bố đủ điều kiện thực hiện đề tài ĐỢT 1 Trước 25/06/2017  
5. Giao quyết định thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ ĐỢT 1 Từ 01/07/2017  
6. Học viên thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ ĐỢT 1 trong thời hạn 06 tháng theo Kế hoạch thực hiện luận văn đính kèm theo Quyết định công nhận tên đề tài và GVHD Theo kế hoạch cụ thể từng đợt giao chính thức  
7. Xét và công bố đủ điều kiện thực hiện đề tài ĐỢT 2 Trong tháng 12/2017  
8. Giao quyết định thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ ĐỢT 2 Từ 01/02/2018  
9. Học viên thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ ĐỢT 1 trong thời hạn 06 tháng theo Kế hoạch thực hiện luận văn đính kèm theo Quyết định công nhận tên đề tài và GVHD Theo kế hoạch cụ thể từng đợt giao chính thức  

 

Lưu ý, học viên được xét giao đề tài luận văn thạc sĩ khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Học viên thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ và được Khoa quản lý chuyên ngành thông qua.
  • Học viên phải hoàn thành tất cả các học phần trong chương trình đào tạo toàn khóa, trừ Triết học và Anh văn (02 môn học này phải hoàn thành trước 01 tháng kết thúc thời gian thực hiện luận văn thạc sĩ).
  • Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ của học viên (đã được Khoa quản lý chuyên ngành chấp thuận) được phép bảo lưu trong thời hạn tối đa 06 tháng.
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN ĐỢT 2/2017

Untitled

Kế hoạch xét và công nhận đề tài luận văn thạc sĩ năm 2016

Kế hoạch xét và công nhận đề tài luận văn thạc sĩ năm 2016

Kế hoạch xét và công nhận đề tài luận văn thạc sĩ năm 2015

Kế hoạch xét và công nhận đề tài luận văn thạc sĩ năm 2015

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp